[ĐỒNG NHÂN – MAU XUYÊN – HỆ THỐNG – TỔNG]

ĐỒNG NHÂN


Harry Potter

CHÂM PHONG TƯƠNG ĐỐI – Tức Nhược Ly Uyên
HP HOLMES ĐÍCH NHẬT THƯỜNG – Thiên Nhai Hắc Nhân

 

Kiếm Hiệp

[THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ ĐỒNG NHÂN] THỬ ĐIÊU PHI BỈ ĐIÊU – Nguyên Lai
ĐOÀN DIÊN KHÁNH KÍ SỰ – Xuân Thu Đàm
THỐNG TÂM TẬT THỦ – Mặc Địch

 

Khác

HOLMES GIA LÃO TAM – Phong Kỷ Anh Lạc

 

[HỆ THỐNG – MAU XUYÊN]


[TỔNG] NAM CHỦ DĨ CÔNG THÀNH DANH THỤ – Loan Loan Sử Thi

CÔNG LƯỢC NA CÁ BỆNH KIỀU – Vị Vị Hạ

CƯ THUYẾT NAM CHỦ THỊ NGÃ LÃO BÀ – Bất Tri Thuỷ
ĐINH TỬ TRA HỘ – Cách Bích Gia Đích Mao Mao

GIÁO NHĨ KHANH TỬ CHỦ GIÁC / CHUNG CỰC BOSS THỊ PHẢN PHÁI – Lệ Cửu Ca

HỆ THỐNG, CẦU BIỆT TÁI TỬ – Công Tử Tẫn Mạch

KHANH THẦN CHUYÊN NGHIỆP HỘ – Du Thiệu

KHOÁI XUYÊN, TỬ VONG THU THẬP HỆ THỐNG – A Lân

LUẬN BỘ HOẠCH TỰ GIA THỤ ĐÍCH CHÍNH XÁC TƯ THẾ – Ca Tẫn Phồn Vu

NAM THẦN, CẦU ĐẠI PHÁT TỪ BI – Trường Dạ Hành Giả

NHẤT CHÍCH CẨU DẪN PHÁT ĐÍCH HUYẾT ÁN – Khinh Bạc Đích Giả Tượng

NHẤT SINH HOANG ĐƯỜNG MÃN VIỆN QUANG – Dư Đế

PHẢN XUYÊN GIẢ LIÊN MINH – Tỉnh Oa Bất Ngôn Hải
QUỲ CẦU KÍ CHỦ THÀNH THỤ – Hồn Tịch / Ảm Dạ Chi Huyết

TOÀN CHỨC NGHIỆP CÔNG LƯỢC THỦ SÁCH / KHOÁI XUYÊN CHI THANH VÂN – Viễn Linh

TỔNG XUYÊN TRỌNG ÔN LIÊU TRAI – Thanh Tiêu Tịch Nhục

VÔ TẬN CHI VIÊN – Đổ Đồ
XUYÊN THÀNH MARY SUE ĐÍCH KIM THỦ CHỈ CA CA THŨNG YÊU BẠN – Tô Vũ Mặc

 

[VÔ HẠN LƯU]


TỬ VONG DU HÍ – Hà Dĩ Giải Y

 

[TỔNG]


ĐỆ NHẤT SÁT THỦ ĐÍCH CHÍNH XÁC THUẦN DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP – Mai