CHỦ THỤ

[CỔ ĐẠI]


XUYÊN VIỆT CHI ĐÃI CÁ TƯỚNG QUÂN HỒI GIA CHỦNG ĐIỀN – Yến Quy Sầu

 

[HIỆN ĐẠI]


MUỘN TAO TỔNG TÀI ĐÀM LUYẾN ÁI – Hạng Mạch Giới Mạt
NAM THẦN NGHIỄM TRÀNG VŨ – Công Tử Như Lan
PHÁP NGOẠI TÌNH DUYÊN – Dục Trục Khinh Kỵ
SIÊU SAO CÙNG OMEGA – Lục Điền
TÁC TỬ – Thuỷ Phương Vưu (Tiểu đề cử cho công khống đảng)
THUỲ ĐÔ TƯỞNG THƯỞNG NGÃ NAM BẰNG HỮU – Hàn Môn Nha Đầu