[HIỆN ĐẠI – TRÙNG SINH]

[HIỆN ĐẠI]


ÁI NHĨ BẤT THỊ TỨC HƯNG BIỂU DIỄN – _Being_
BẤT QUÁ BỞI VÌ GẶP NGƯƠI – Lương Nguyệt Vô Thê
BỊ NGƯƠI LÀM BẨN – Xuân Hiểu Mộng Hồ Điệp
CÂN BAN – Nhi ngã Tri Ðạo
CÂN TUNG CUỒNG KỲ THỰC THỊ SI HÁN – Nguyện, Tuý Ngoạ Sa Tràng
CHÍCH HỮU THANH ÂM THÍNH BẤT ĐÁO – Phong Chi U
CỮU CỮU! TIẾT CHẾ ĐIỂM – Nguyệt Lương Thiên Uyên (Cao H, đoản)
DĨ ÁC CHẾ ÁC – Phiên Qua Tiểu Lung Bao
ĐAN TỬ – GraceLin
ĐÔ THỊ KHOÁC DA LANG – Đạm Định Mỗ Hạ
ĐỐI PHƯƠNG TƯỞNG CÂN NHĨ CÁO BẠCH TỊNH NHƯNG LIỄU NHẤT CHÍCH TRÚC MÃ – Ủy Quỷ Ô Y
ĐỒNG THOẠI LÝ ĐÔ THỊ PHIẾN NHÂN ĐÍCH – Khinh Bạc Đích Giả Tượng
E782 TINH VÂN LAI ĐÍCH MIÊU TIỂU MỄ – Trường Nhạc Tư Ương
GIẢI THOÁT ĐÍCH ÁI LUYẾN – Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu
HÀN DỤC – Biên Lộ
HÃN THANH NHẬT THOẠI – Đao Thứ
HỈ HOAN NHĨ – Thiên Không Dã Thị Hắc Sắc Đích
HIỆP ĐẠO LƯU NHẤT MINH – Thượng Linh
HOÀ THẤT HỮU ĐÍCH NHỊ TAM SỰ – Chưởng Chấp Đại Nhân
HỒI ĐẦU – Vô Huyền
HỮU NHĨ CHÂN HẢO – Nguyệt Lương Thiên Uyên
KHÁN BẤT KIẾN ĐÍCH ĐỆ ĐỆ – Tử Viết Quân
KHI SƯ CHỈ NAM – Luân Hãm
KIẾN SẮC KHỞI Ý – Phong Tử Mao
KIM NGƯ ĐÍCH BÁO ÂN – Tiểu Gia Bất Thị Thụ
KỴ THƯỢNG THẤT HỮU HOÀNG KIM ĐIỂU – Chưởng Chấp Đại Nhân
LAN ĐÌNH THIẾU GIA – Tiên Áp Đản
LƯU HƯƠNG – Sở Hàn Y Thanh
MÃI LAI ĐÍCH TỨC PHỤ – Lý Âm
MANH LONG QUÁ GIANG – Mạc Như Quy
MỘ DIỆP ĐÍCH THỨ NGUYÊN LUYẾN ÁI – Bạch Lưu Y
NA CHÍCH CƯƠNG THI TỔNG TƯỞNG HẤP NGÃ HUYẾT – Bán Khách Mãn
NAM BẰNG HỮU THỊ CÁ THỤ TÔ CHẨM YÊU BẠN ?! SUÝ LIỄU BÁI! – Sơn U Quân
NAM NHÂN PHÁP TẮC – Quỷ Sửu
NAM THẦN HỮU DỰNG – Ân Dã Ly Ly
NAM THẦN PHÒNG LANG NHẬT KÝ – Nguyệt Lương Thiên Uyên
NGÃ NHẤT TRỰC CÂN TRỨ NHĨ – Tây Tây Đặc
NGOẠN CỤ ĐIẾM – SSSAICE (Đoản, NP)
NGỰ QUỶ HỮU THUẬT – Phong Hưởng Vân Tri Đạo
NGỮ THANH – Tần Quân
NHÂN THÁI SUẤT LIỄU DÃ THỊ CHỦNG PHIỀN NÃO – Trầm Vi
NHẤT ĐOÁ ĐẠI BẠCH LIÊN – Kim Phỉ
NHĨ HỈ HOAN ĐÍCH DẠNG NGÃ ĐÔ HỮU – Từ Từ Đồ Chi
PHẢN XUYÊN CHI MA TÔN CỰ TINH – Thẩm Hạc Y
PHÁO HÔI CÔNG ĐÍCH HOA LỆ NGHỊCH TẬP – Mê Ngu
PHÙ SINH / TẪN – Thập Cẩm Hoà Tam Dã Quân
PHÚC HẮC Y SƯ ĐÍCH ĐÀO SẮC SINH HOẠT – Công Đảng Nhục Khống (Cao H, NP)
TA CHÍNH LÀ NHƯ VẬY NHÃ NHẶN KHÔNG PHỤC NGƯƠI ĐÁNH TA A – Skyrian123456
TA CÒN LÀ HÀI TỬ – Cảnh Tuấn Vinh (đoản)
THA ĐÍCH MIÊU – Quỷ Sửu
THÂN ÁI ĐÍCH / THÂN ÁI ĐÍCH TIỂU HÀI – Quỷ Sửu
THÂN ÁI ĐÍCH THÚC THÚC – Chiến Tửu
THẾ GIỚI THỊ NHĨ ĐÍCH HOANG NGÔN – Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên
THIÊN SINH NHẤT ĐỐI – Domoto1987
THOẠI ĐỀ NAM THẦN – Lâm Tiểu Dạng
THÔI XÁN CHI SƠ – Lão Điệu Nha
THU NGỘ HOA KHAI – Nguyệt Lương Thiên Uyên
THỤ TÔ ĐẠI LOẠN ĐÔN – Lược Qua Minh Nguyệt
THUYẾT HẢO LIỄU, HÌNH ẢNH BẤT LY – Mạc Vong
TIỂU BỔN ĐẢN – Liễu Mãn Pha
TIỂU SỬU – Minh Diên
TÌNH ĐỊCH QUAN HỆ – Quỷ Sửu (Đoản văn)
TỐI CƯỜNG PHÁO HÔI – Phi Hùng
TỔNG TÀI THỪA BAO SÁCH HOA THƯ – Vân Gia Thiên Quyết
TRÚC MÃ TRÚC MÃ – Diệp Du Du
TRUNG NIÊN NGUY CƠ – Cốt Cốc
TƯƠNG HỰU – Hà Hán / Nhất Dương Lai Phục
YÊM ĐÍCH – An Vu Tịch

[TRÙNG SINH]


CỰ TINH TRÙNG SINH – Ar18
TỊCH MỊCH AN NHIÊN – Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán
TÒNG NAN NHI PHẢN – R Tiên Sinh Đích Miêu
TRỌNG SINH CẤP TỰ KỶ ĐÁI DƯỢC – Mạc Như Quy
TRỌNG SINH CHI BẤT TƯƠNG ĐỐI – Bất Tư Mính
TRỌNG SINH CHI PHIÊN NHIÊN HỐI NGỘ – Tạo Chúc Cầu Minh
TRỌNG SINH HỒI KHỨ NIẾT TỬ NA KỶ CHÍCH MÃ NGHĨ – Nguỵ Thận
TRÙNG HOẠCH TINH SINH – Cốt Tiểu Thất
TRÙNG SINH CHI CỦ TRIỀN – Yên Tuy Tề Quang
TRÙNG SINH CHI NHÂN THIẾT BĂNG LIỄU – Cửu Nguyệt Triều Tịch
TRÙNG SINH CHI TUYỆT ĐỐI XÂM CHIẾM – Hoa Vô Thượng Tà
TRÙNG SINH PHỤC HÔN – Mạc Như Quy

Advertisements